Rada Rodziców Kadencja 2017 - 2018

Wybierz kadencję

Upoważnienie

Do dysponowania Funduszem Rady Rodziców upoważnia się Prezydium Rady Rodziców, z zastrzeżeniem, że zatwierdzenie wydatków oraz pisemne dyspozycje bankowe wymagają dwóch podpisów przez dwóch członków Prezydium.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2012-2013

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2012-2013 wynosi:
a) dla szkoły podstawowej i gimnazjum 17zł na rok szkolny,
b) dla szkół ponadgimnazjalnych 50zł na rok szkolny,

Uchwała nr 3-2012/2013 ws Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Na podstawie Regulaminu Działania Rady Rodziców przy ZSP w Damasławku Rada Rodziców postanawia:
1.Pozytywnie zaopiniować program wychowawczo-profilaktyczny przedstawiony na zebraniu,
2.Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu RR.
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Uchwała Nr 4 - 2012/2013

Rady Rodziców
Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku na lata 2013-2017

Na podstawie art. 54 ust.2 pkt.l lit. a i b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późniejszymi zmianami
§1.Rada Rodziców ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku uchwala Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
na lata 2013-2017, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 - 2012/2013

Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
z dnia 19.02.2012 roku w sprawie Budżetu Szkoły za 2013 rok

Na podstawie Regulaminu Działania Rady Rodziców przy Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Rada Rodziców postanawia:
1. Pozytywnie zaopiniować budżet szkoły za 2013 rok przedstawiony na zebraniu. 2.Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu RR
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.02.2013 roku.

Uchwała nr 6 - 2012/2013

Rady Rodziców
Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie zaopiniowania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym przez uczniów
Technikum od roku szkolnego 2013/20114

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( DZ.U. 2012 póz. 204) załącznik nr 8 pkt. 4
Rada Rodziców postanawia pozytywnie zaopiniować następujące przedmioty przewidziane do
realizacji w zakresie rozszerzonym:
§1.W technikum - w zawodzie technik informatyk: informatyka i matematyka, natomiast w zawodzie technik rolnik: biologia i matematyka.
§2. W wyżej wymienionych typach szkół przedmiotem uzupełniającym będzie historia i społeczeństwo.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skład

Przewodnicząca Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

Członek prezydium

Członek prezydium

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Górski
Ilość wyświetleń: 6468
27 października 2017 08:28 (Maciej Danieluk) - Usunięcie stanowiska.
27 października 2017 08:28 (Maciej Danieluk) - Dodanie stanowiska: Członek prezydium.
27 października 2017 08:27 (Maciej Danieluk) - Dodanie stanowiska: Członek prezydium.
Zatrzymaj banner przewijany